Jelenlegi hely

PRÓFÉCIÁK, MELYEK ARRA UTALNAK, HOGY A PÁPASÁGRA GONDTERHES IDŐK KÖVETKEZNEK

Nyomtatóbarát változat

Hogyan fogadjuk, ha Ferenc pápa a hamis próféta

Írta: Dr. Kelly Bowring, a „Titkok, csapások, a győzelem és az idők jelei” c. bestseller szerzője /2014. március 13. Két szív nyomda LLC/

Úgy gondolom, Ferenc pápa az, aki beteljesítője az apokaliptikus próféciáknak abban az időszakban, mely Malakiás próféciáiban az utolsó pápára vonatkozik. Ezek szerint a próféciák szerint egyszerűen nincs több idő egy másik pápa számára az utolsó események kibontakozása előtt.  Egy évvel ezelőtt, megvizsgálva a mi időnk égieknek tekinthető próféciáit és azok vonatkozásait az új pápa megválasztásával kapcsolatban, írtam egy cikket, melyben kifejtettem, hogy „valószínűsíthető” /elfogadható, de még nem bizonyos/, hogy a próféciák igazat mondhatnak, amikor kijelentik, hogy Ferenc pápa a hamis próféta.

Ma, egy évvel hivatalba lépése után, növekvő bizonyságot nyervén a hitelesnek elfogadható égi próféciáknak és magának Ferenc pápának cselekedetei, tanításai és kibontakozó tevékenységei alapján, melyek egységbe hozhatók a próféciával, arra a gondolatra jutottam, hogy nem csupán valószínű, de lehetséges, hogy ő a hamis próféta… nagyon is lehetséges.

Katolikus teológusként nagy félelemmel mondom ezeket és kérem az olvasót, hallgasson meg, mielőtt levonná saját következtetéseit.

A mai hithű katolikusok számára nyilvánvaló, és az év múlásával mindinkább az, hogy Ferenc pápa néhány cselekedete és tanítása jogos és komoly aggodalmat váltott ki.

Ez a cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy helyezzük Ferenc pápa zavart okozó cselekedeteit és állításait és a „Ferenc effektust” a feltételesen rá vonatkoztatható próféciák fényébe. Természetesen, az idő világosabbá fogja tenni a dolgokat terveivel és működésével kapcsolatban, ahogyan jelenleg híres szónokiasságával a dolgok véghezviteléhez közeledik. 

Ezért, jelenleg visszatartok minden következtetést, megadva Ferenc pápának a kedvezőbb eshetőségek közötti választás lehetőségét, mindig engedelmeskedve az Egyháznak, hithű katolikus teológusként. De éber és figyelmes maradok, azt gondolván, ha ő érvényes pápa, a próféciák valótlanok és az ő zavaró bombasztikus stílusát csupán a nagyobb hatás kedvéért gyakorolja, akkor ő örülni fog éberségemnek az Egyház részéről.

Mindazonáltal, rám tartozik, hogy az olvasó elé állítsak bizonyos érveket, melyek jelen feltételezésemhez vezettek engem.

Először közlöm a valósnak elfogadható égi próféciákat a hamis prófétával  kapcsolatban, azután azt, hogy mit várhatunk a hamis prófétától a próféciák szerint és végül, hogyan kell a katolikusoknak reagálniuk azzal a lehetőséggel és növekvő aggodalommal kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta.

I. Hitelt érdemlő bibliai és égi próféciák a hamis prófétára vonatkozóan.

Íme, 12 forrás a hamis prófétával kapcsolatos jövendölésekről.

 1. A Jelenések könyve a hamis prófétát úgy említi, mint a szárazföldi vadállatot, „bárányhoz hasonló”, aki vallási feje lesz a hamis egyháznak.  A hamis próféta „félrevezeti azokat, akik a földön élnek”. Fontos felismerni, hogy a hamis próféta a legnagyobb csaló lesz, aki valaha élt a földön, megtestesítője a báránybőrbe bújtatott farkasnak, tökéletesen színlelve mindazt, ami nem ő. Ennél fogva a hívők közül sokakat eretnekségbe fog vezetni, és előkészíti a földet az Antikrisztus tiszteletére és imádására. /Jel. 13:12/.
  A Katekizmus megerősíti, amikor azt mondja: Krisztus második eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, amikor nagyszámú hívő hite megvizsgálásra kerül.… egy vallási  félrevezetés alakjában, amely egy fajta hitehagyást fog eredményezni. /CCC 675/

   
 2. Tárgyilagosan és jelentős megjegyzésként, a híres Szt. Malakiás XII. századi szent volt, akinek próféciái időnk utolsó pápájára vonatkoztak, a pápára, aki XVI. Benedek után fog uralkodni. Azt állítja:

„A Szent Római Katolikus Egyház utolsó üldözése idején a római Péter fog uralkodni, aki sok megpróbáltatás közepette fogja táplálni nyáját, miután a hét dombra épített város /Róma/ el lesz pusztítva és a félelmetes Bíró megítéli az embereket.”

Tehát, mit mond nekünk ez a prófécia? Azt mondja, hogy Ferenc pápa uralkodása alatt /aki 112. pápája a próféciának/, el kell viselnünk a végső üldöztetést. Ez nem a jövőben lesz, de éppen most. És Róma elpusztul. Ez a La Salette-i próféciával is egyezik. A malakiási 112 pápa közül az utolsó a római Péter, ő az egyetlen, akinek nincs száma. Miért lett megszámozva az összes többi pápa, kivéve az utolsót? Utalás lenne ez arra, hogy ő érvénytelen? Lehetséges. És azt közli velünk, hogy a Bíró visszatér a jelenlegi generáció idején, hogy ítélkezzék, valószínűleg, hogy bejelentse a nagy új Béke korszakát, melyet Miasszonyunk megjövendölt Fatimában.
 

 1. Miasszonyunk La Salette-ben prófétált a későbbi időkről:

„Róma elveszíti hitét és az Antikrisztus székhelye lesz… az egész univerzum terror alá kerül és sokan hagyják majd félrevezettetni magukat. Az Egyház háttérbe szorul…”
A látnok, Melánia, azt állította, hogy Miasszonyunk azt mondta: az Egyház háttérbe szorul a következő két értelemben: 1. az emberek nem fogják tudni, melyik a valódi pápa, 2. egy ideig a szent áldozat nem lesz érvényes a templomokban.

 

 1. Miasszonyunk azt állította volna Gobbi atyán keresztül:

„Megadom neked a Szentírás teljes megértését. Mindenekelőtt felolvasom neked a Szentírás utolsó könyvét, amelyet most éltek meg. Felnyitom neked a lepecsételt könyvet, hogy a titkok, melyeket tartalmaz, kinyilvánuljanak…”
E szerint a prófécia szerint a mi generációnk valóban meg fogja tapasztalni a Jelenések könyvében leírt utolsó harcot és a béke új korszakának kezdetét. Így tehát ezeket az eseményeket éljük át, éppen most.
A hamis prófétát illetően a Jelenések könyvében, Miasszonyunk így folytatja Gobbi atyán keresztül:
„A fekete vadállat segítségével, aki a tengerből emelkedik fel, a földből kiemelkedik egy vadállat, melynek két szarva van, mint a báránynak… bensőségesen kapcsolódva a papsághoz… A kétszarvú fenevad, mely bárányhoz hasonló, a szabadkőművességre utal, amely beszivárgott az Egyházba, ami azt jelenti: egyházi szabadkőművesség, amely különösen a hierarchia tagjai között terjedt el. A szabadkőművesek beszivárgása az Egyház belsejébe már meg lett általam jövendölve számotokra Fatimában, amikor bejelentettem nektek, hogy a sátán behatol az Egyház szervezetének csúcsába is. Az egyházi szabadkőművesség feladata Krisztusnak és Egyházának lerombolása, egy új bálványt felépítve, nevezetesen egy hamis krisztust és egy hamis egyházat.
Az Egyház tudni fogja a nagy hitehagyás idejét. A gonoszság embere behatol belsejébe és Isten legbelső templomában fog ülni, mialatt a maradék, amely hűséges marad, a legnagyobb megpróbáltatásoknak és üldözésnek lesz alávetve.
Akkor a hitehagyás általános lesz, mert majdnem mindannyian a hamis krisztust és a hamis egyházat fogják követni. Akkor majd megnyílik a kapu magának az Antikrisztus személyének megjelenésére.

 

 1. Van egy Szt. Ferenchez kötődő híres prófécia, mely így hangzik:

Eme megpróbáltatás idején egy férfi, /nem hitelesen/, Kánon által megválasztva pápaságra emelkedik, aki ravaszsága által arra fog törekedni, hogy sokakat tévedésbe ejtsen… Igen nagy lesz a vélemények különbözősége és szakadások lesznek a népek között… mert ezekben az időkben Jézus Krisztus nem egy valódi pásztort, hanem egy pusztítót küld a népek közé.
Az egyetlen mód, ahogyan Ferenc pápa megfelelhetne ennek a próféciának, ha az igaz, ha személy szerint egy /titkos/ eretnekséget forgatna a fejében az ő megválasztásakor. Ez esetben nem lenne érvényes a megválasztása. Ha nem érvényes, akkor ő egy „pusztító” és a pápai szék üres lenne, egy csalóval Péter trónján – ami végül is lehetséges.
Talán a „Jó Siker Nagyasszonya” ezért mondotta 1612-ben a mi időnkről, hogy az a sátán látszólagos győzelmének ideje lesz, amely borzalmas szenvedéseket fog okozni az Egyházban a jó pásztoroknak és a hívőknek egyaránt. Ezért a hűségesek rendíthetetlenül kívánják majd és esedeznek a Mennyei Atyához, hogy „vessen véget ezeknek a baljóslatú időknek, és küldjön az Egyháznak olyan elöljárót, aki helyreállítja a papság lelkiségét.”

 

 1. Boldog Emmerich Katalin így prófétált:

Volt egy látomásom a nagy csapásról. Úgy tűnik, hogy egy engedményt követeltek a klérustól, amely nem adható meg /talán kényszerítve őket, hogy részesítsék Szentáldozásban az elváltakat/újra házasodottakat és áldják meg a meleg házasságokat/… Úgy látszott, hogy az emberek két táborra szakadtak…
Láttam a kapcsolatot a KÉT PÁPA között… Láttam, mennyire ártalmas következményei lesznek a hamis egyháznak… Láttam, hogy Péter Egyházát aláaknázták egy terv által, amelyet egy titkos szekta alakított ki…
Egy óriási, egyedi, extravagáns templomot építettek, amely egyenlő jogokkal fogadta magába az összes világnézetet: evangélikusokat, katolikusokat és valamennyi felekezetet: egy valódi közösségét a gonosznak, egy pásztorral és egy nyájjal… Láttam a beláthatatlan következményeit ennek a hamis egyháznak: láttam, ahogyan növekszik; mindenfajta eretnekeket láttam…
Amikor az igaz Egyház legnagyobb részét elpusztították, és már egyedül csak a szentély és az oltár állt fenn, akkor láttam a rombolókat belépni a templomba a fenevaddal /Antikrisztus/… Nagy gyötrelemben látom a Szentatyát. Más palotában lakik, mint eddig… Egy különös templomot láttam felépíteni, minden szabállyal ellentétben… Róma új eretnek egyházát. Mindent megtettek, ami megfelelt az emberi okoskodásnak. Mindenfajta embert, dolgokat, tantételeket és véleményeket. Valami büszke, hivalkodó és erőszakos volt benne és úgy látszott, hogy nagyon sikeres. Az igaz Egyház teljesen elszigetelődött és szinte teljesen elhagyott volt. Úgy tűnik, mindenki elmenekült. Mindenütt nagy a nyomorúság, gyűlölet, árulás, rosszakarat, zavarodottság és teljes vakság. Város. Ó, város! Mi fenyeget téged? A vihar közeledik, légy résen!
Láttam a föld különböző régióit is. Vezetőm /Jézus/ megnevezte Európát és egy kicsi, homokos részre mutatva ezt mondta: „Ez itt Poroszország /Kelet-Németország/, az ellenség.” Azután egy másik helyet mutatott, északon és azt mondta: „Ez Moszkva, Moszkoviták földje, sok bajt hozva.

 

 1. Pedro Regis, kinek leközölt üzenetei a püspöke közzétett elismerését bírják, beszámol arról, hogy Miasszonyunk ezt mondja:

Eljön a nap, amikor az igaz pápát eltávolítják trónjáról. Törvényeket hoznak, hogy megakadályozzák az Egyház cselekvését…

Az utolsó nagy harcban a sátán füstje felszáll Isten házában, de az Úr fénye győzni fog… Az igazság szeretetének hiánya és a szentségekkel kapcsolatos tiszteletlenség a felszentelt szolgákból sokakat a hitehagyás szakadékába fog sodorni… Az Egyház jövőjét egy nagy megosztás fogja jellemezni és egy szomorú vallási diktatúra. Péter találkozik útjában Júdással… árulás éri Péter trónját. Egy elhatározás születik és a Vatikánban nagy lesz a zavarodottság…

A jövő megosztottságokkal és botrányokkal lesz megbélyegezve Jézusom Egyházában.

Árulás éri Péter trónját… egy komoly konfliktussal az igaz Egyház és a hamis egyház között.

Szent Péter nagy viharok közt fogja irányítani hajóját. Szent Péter hajója meginog, és ez nagy zavart fog kelteni…
Egy látszólag jó és igaz ember jelenik meg. Sokakat félrevezet majd, mert nagy csodákat visz véghez. A déli féltekéről érkezik és sokan megmentőként tekintenek majd rá. Figyeljetek és ne engedjétek magatokat félrevezetni…Két trónus lesz, de Péter igaz követője csak az egyiken fog ülni… Egy öntelt pápa megosztja az Egyházat. Parancsait követni fogják, és ami értékes, azt elvetik. Egy nagy szellemi zavarodottság közeledik… Az, aki Péter lehetett volna, Júdássá lesz. . Megnyitja a kapukat az ellenség előtt és szenvedést fog okozni a hívő férfiaknak és nőknek… Az Egyház Péter nélkül marad… háború robban ki Róma felett és kevés lesz a túlélő. Hallgassatok az Egyház igazi tekintélyeire és meneküljetek az ördög hazugságai elől.

 

 1. Akitai Nagyasszonyunk azt állította ezekről az időkről:

Az ördög műve az Egyházba is beáramlik oly módon, hogy bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen támadnak. A papokat, akik tisztelnek engem, megvetik és testvéreik szembefordulnak velük. A templomokat és az oltárokat kifosztják. Az Egyház tele lesz olyanokkal, akik megalkuvásokat fogadnak el, és a démon sok papot és felszentelt személyt kényszeríteni fog, hogy hagyjanak fel az Úr szolgálatával.

 1. Elena Aiello nővér /+1961/, akit 2011. szeptember 14-én XVI. Benedek pápa boldoggá avatott, a következőket jövendölte:

Oroszország végigvonul Európa összes országán, különösen Olaszországon, ahol feltűzi zászlaját a Szt. Péter dóm tetejére. Olaszország súlyos megpróbáltatásnak lesz kitéve egy nagy forradalom által, és Róma meg lesz tisztítva számtalan bűnétől, különösen az erkölcstelenség bűneitől!… Ó, milyen szörnyű látomásom van! Egy nagy forradalom tör ki Rómában! Behatolnak a Vatikánba. A pápa teljesen egyedül van: imádkozik. Megragadják őt. Erőszakkal elragadják.

 1. Jézus a hírek szerint Isten szolgálója, Lúcia Piccaretta által így jövendöl:

Az Általam legjobban szeretett nemzetek, Olaszország és Franciaország azok, amelyek leginkább megtagadnak Engem… Ők lesznek azok is, akik leginkább harcolnak majd Egyházam ellen…

Az ember elveszítette a vallást. A vallást azok utasítják el legjobban, akik vallásosnak nevezik magukat… ezért él úgy az ember, mint egy fenevad – elveszítette vallását…

Az Egyház eltelt belső elkeseredettséggel és ezen a belső keserűségen kívül, elfogadja a kívülről jövő elkeseredettséget is. Láttam, hogy emberek forradalmat szítottak, behatolva templomokba, lecsupaszítva az oltárokat és elégetve azokat, papok ellen merényleteket követtek el, szobrokat törtek össze… és ezer másféle gyalázatot és gonoszságot… Általános zendülés tört ki az Egyház ellen… Láttam papokat elmenekülni az Egyházból és ellene fordulni, hogy háborút viseljenek ellene. /Jézus azt mondja, ez azért történt, mert a papok az emberi és világi dolgok felé fordultak, amelynek következményeként szívük megkeményedett az isteni dolgok iránt./

Jézus azután a vallásokról, papokról és az Egyház ellenségeiről ezeket mondja:

A vallásokban, a klérusban és azokban, akik magukat katolikusnak vallják, az Én Akaratom nem csak agonizál, de egy fajta közöny állapotába került, mintha nem lenne benne élet. Milyen sokan színlelik, hogy az Én gyermekeim, miközben legádázabb ellenségeim! Ezek a hamis fiak kizsákmányolók, önzőek és hitetlenek; szívük a bűnök melegágya. Ezek a fiak lesznek az elsők, akik háborút robbantanak ki az Egyház ellen és annak legnagyobb ellenségei saját gyermekei lesznek…

Minél inkább úgy tűnik, hogy a világon látszólag béke uralkodik és megéneklik a béke dicséretét, annál inkább lesznek háborúk, forradalmak és tragikus események a szegény emberiség számára eme rövid életű és álságos békében. És minél inkább úgy tűnik, hogy támogatják Egyházamat, győzelmi himnuszokat és diadalt énekelve, egységet gyakorolva az állam és az Egyház között, annál jobban közeledik a dulakodás ideje, melyet ellene /az Egyház ellen/ készítenek elő.

 1. XVI. Benedek pápa ellen összeesküvés készül, a saját falain belül, egy gonosz szekta által. Imádkozzatok, hogy ne űzzék el a pápát. Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya székét, hogy ne tudjon hazugságokat terjeszteni. Imádkozzatok, hogy a Vatikán felszentelt szolgái elég erősek legyenek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, amelyet azért terveztek, hogy elpusztítsák a katolikus Egyházat. Az a tervük, hogy szent XVI. Benedek pápát egy hazug diktátorral váltsák fel. Az egy új egyházat fog alkotni, szövetségben az Antikrisztussal és csapatával, abból a célból, hogy megtévesszék a világot… Nagy lesz a megosztottság a papság, a püspökök és bíborosok soraiban. Egyik oldal a másik ellen. Végezetül a hűséges tanítványoknak el kell rejtőzniük és privát úton kell prédikálniuk, máskülönben megölik őket. Annyira el lesz rejtve az igaz Egyház, hogy az igaz híveknek össze kell kapcsolódniuk, hogy gyakorolhassák örök Atyámhoz való kötelezettségüket. Szeretett helyettesem napjai immár meg vannak számlálva. El kell hagynia a Vatikánt még a Nagy figyelmeztetés előtt. /MDM/

Ugyanebből a forrásból ered, hogy Benedek pápa halála előtt lemond pápaságáról, és egy évvel később, ugyanazon a napon, amikor ez a prófécia elhangzott, azzal lepte meg a világot, hogy bejelentette visszavonulását. Az ördög nem ismeri a jövőt! Az üzenetek szerint Benedek titokban kényszerítve lett, amikor sok nyilvánvalóság tárult fel azok előtt, akik ezt vizsgálták, habár ő maga /Benedek/ is azt állítja, hogy visszavonulása szabadon történt.  Ugyanezen próféciák közül több más bebizonyosodott. Ez a forrás azt is mondja:

A hamis próféta szeretett gyermekeimet karizmatikus, igéző módon fogja elcsábítani. A hamis próféta veszi át a helyet Róma szent székében… Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy új, földi paradicsomra készít fel benneteket. Hazugságai rabul ejtik a katolikusok hiszékeny csoportját. Csodálatos és szeretetteljes külső karizmát mutat majd és katolikus Egyházam valamennyi gyermeke összezavarodik… Egy jel, amelyre figyelnetek kell, hogy a külső, hamis alázatosság mögé ejti büszkeségét és önteltségét. Gyermekeim annyira be lesznek csapva, hogy azt fogják gondolni, ez egy különleges és tiszta lélek. Élő szentként fogják tisztelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni, úgy fog tűnni, természetfeletti adományokkal rendelkezik és az emberek el fogják hinni, hogy csodákat tud tenni. Bárkit, aki ellene fordul, elítélnek és eretneknek fognak tekinteni. Mindazok, akiket eretnekséggel vádolnak, félre lesznek dobva és a kutyáknak vetik őket. /MDM/

Figyelmeztetést kapunk, hogyan bánnak majd velünk! Akkor miért kell harcolnunk? Mert Isten arra hívott bennünket, hogy őrállói legyünk /Ez. 33/

Csodálkoznunk kellene azon, hogy a gonosz ily módon reagálna, amikor mi leleplezzük őt és rejtett terveit? Vezessen bennünket az Isten az Ő Isteni Akaratának megfelelő igazságában és irgalmában.

Mindezen próféciák után a hamis próféta/ellenpápáról, ki hát akkor a malakiási jövendölés „Római Péter”-je, aki feltehetően uralkodik ennek a kornak utolsó pápájaként? Nos, az MDM és Pedro Regis prófétai üzenetei – aki püspöke elismerését bírja – azt állítják, hogy ez nem más, mint Szent Péter, aki szellemileg fog uralkodni az Egyház felett – most az Égből, mivel az üzenetek szerint a pápai szék jelenleg üres, egy csaló foglalja el azt. Hogy igaz-e ez vagy sem, én nem tudom, de lehetséges. Az idő megmutatja majd. Némelyek közbevethetik ennél a pontnál, hogy a katolikusoknak nem kötelességük hinni a magán kinyilatkoztatásokban, de azt kérdem tőletek – gondoljátok, hogy Isten elégedett lenne az Ő prófétai szavainak leplezetlen elutasításával, csak azért, mert azok számunkra nem kellemesek?

Nem találhatók-e meg ezek a próféciák az Írásokban? És nem azt mondta Szent Pál a próféciákat illetően, hogy „vizsgáljatok meg mindent és a jót tartsátok meg”? /1Tessz.5:21/. VIII. Orbán pedig azt mondja a hirdetett próféciákról, hogy „jobb hinni, mint nem hinni”?

 1. Az írás a falon van és Isten ujja helyezte azt oda. Ha mindezek a próféciák Ferenc pápára vonatkoznak, amint az lehetséges, akkor a jövendölések egy mártír pápáról – amelyek Bosco Szent János álmára vonatkoznak a 3. fatimai titkot illetően és X. Szt. Piusz jövendölése egy pápáról, aki sietve elhagyja majd a Vatikánt és kegyetlen módon hal meg száműzetésben, nyugalmazott Benedek pápára vonatkoznának.

X. Szt. Piuszt illetően, ez ésszerű lenne. Ő azt állította: „Láttam egyik utódomat /aki ugyanazt a nevet viselte/, aki felebarátai testén keresztül menekült. Titkos helyen fog menedéket találni; de rövid haladék után kegyetlen halállal fog meghalni.”

Benedek ex-pápára vonatkoznék ez? Nagyon valószínű! X. Szt. Piusz azt jövendölte, hogy a pápa, aki elmenekül Rómából és kegyetlen halált hal, ugyanazt a nevet viseli, mint ő. X. Piusz és XVI. Benedek egyaránt a József nevet viselték. Így Benedek lehetne a „fehérruhás püspök”, aki a 3. fatimai titok mártírja és aki Bosco Szt. János álmában is mártírhalált halt.

A XIV. századi John of the Cleft Rock szintén jövendölt: A világ vége felé a pápának és kardinálisának Rómából tragikus körülmények között ismeretlen helyre kell menekülnie.

A pápa kegyetlen halállal fog meghalni, száműzetésben. Az Egyház szenvedései, történetének egész idejéhez mérten, sokkal nagyobbak lesznek az eddigiekhez képest…

Kr.u. 2000 körül az Antikrisztus megjelenik a világ előtt.

Joachim di Fiore így jövendölt: az Antikrisztus megbuktatja a pápát és bitorolni fogja székét.

Az V. században Premol jövendölt a megosztottságról és a pápa meneküléséről az utolsó időkben: Mindenütt háborúk dúlnak! Emberek és népek szembefordulnak egymással… Róma összeomlik a felfordulásban. Látom Róma királyát, tiarájával és keresztjével, lerázva lábairól a port és sietősen menekülve más vidékre.

Egyházadat, ó Uram, saját gyermekeid hasítják szét. Az egyik rész hűséges a menekülő pápához, a másik az új római kormányzás alá kerül, mely eltörte a tiarát.

Ratzinger bíboros a 3. fatimai titokról és általában az ezzel kapcsolatos próféciákról azt közölte: A látomás veszélyekről beszél és arról, hogyan menekülhetnénk meg azoktól. Más szavakkal, ezek óvások és legalábbis feltételesek. Mindazonáltal, a Jelenések könyvében leírt próféciák a hamis prófétát és az Antikrisztust illetően be fognak teljesülni, beleértve azt is, hogy azok /a hamis próféta és az Antikrisztus/ élve lesznek bedobva a tüzes tóba. /Jel.19:20/.

Jelenkori pápák szintén egyet értenek a mi időnkkel kapcsolatban: 2010. május 11-én, repülőgépen ülve, XVI. Benedek pápát kérdezték a 3. fatimai titokról és ő ezt válaszolta: Az Egyház szenvedései magából az Egyházból érkeznek, melyek az Egyházon belüli bűnökből következnek.

Továbbá, 2010. május 13-án félmillió zarándok előtt így nyilatkozott: Bárki, aki azt hiszi, hogy a fatimai prófétai küldetés beteljesült, téved. Azt is mondta, miután pápa lett: imádkozzatok, hogy ne meneküljek el félelemből a farkasok elől. És épp mielőtt pápává választották, II. János Pál jól ismerten kijelentette: a legnagyobb történelmi konfrontáció előtt állunk, amelyet az emberiség valaha is átélt. Nem hinném, hogy akár a széles amerikai társadalmi körök, akár a kereszténység széles köre teljes mértékben tudatában lenne ennek. Pillanatnyilag az Egyház és az ellen-egyház, az Evangélium és az anti-evangélium közötti végső szembenállás előtt állunk.

Csak néhány évvel előbb, VI. Pál pápa közölte a világgal: Az ördög uszálya működik a katolikus világ szétbomlasztása ügyében. A sátán sötétsége behatolt és szétterjedt mindenütt a katolikus Egyházban, egészen annak csúcsáig. Hitehagyás, a hit elvesztése terjed mindenütt a világon és az Egyház legmagasabb köreiben.

Érdekes módon, Szt. Fausztina nővér naplójában azt írta, hogy „szenvedésének leggyötrelmesebb napja” volt, amikor úgy érezte, a getszemáni kertben van /ahol Júdás elárulta Jézust/, s ez ugyanaz a nap volt, amikor Ferenc pápa született. Azt írja: 1936. december 17: Ezt a napot a papokért ajánlottam fel. Jobban szenvedtem ezen a napon, mint eddig valaha, bensőmben és külsőleg egyaránt. Nem tudtam, hogy lehetséges egy napon ennyit szenvedni. Próbáltam szentórát tartani, melynek folyamán lelkem megízlelte a getszemáni kertben átélt keserűség egy részét.

II. Mit várhatunk a hamis prófétától a próféciák szerint

Hét jel, amelyre figyelnünk kell a hamis prófétát illetően:

 1. Kérkedés, /hamis/ alázatosság, mesterien leplezve. A gonosz büszkeségét

Képmutató módon alázatosságként álcázza. Minden „alázatos” tett, melyet cselekszik, szándékosan közhírré lesz téve a média által, ő pedig azt állítja majd, hogy ő egy átlagos, alázatos személy, mialatt a kampánya szégyentelen magamutogatóként fogja mutatni őt. Ez a propaganda fel lesz használva saját népszerűsége növelésére és látszólagos egyenlőségére mutatva.

Ahelyett, hogy a hitet védelmezné, igyekezni fog, hogy hatást gyakoroljon a világ katolikusaira, cselekedetei és tanításai által.  Magát megjátszó magatartása nem csupán arra lesz felhasználva, hogy befeketítse XVI. Benedeket és elődeit, de arra is, hogy olyannak láttassa XVI. Benedeket, mint egy kíméletlen, megmerevedett tradicionalistát. Ha ez a jelenlegi pápaság alatt történik, akkor megláthatjuk, hogy a katolikusok két részre oszlanak: Ferenc-követőkre és Benedek-követőkre.

Ő nem az lesz, akinek látszik, hamis prófétaként egyike lesz az emberi történelem legnagyobb csalóinak, habár úgy fog tűnni, mint a tökéletes ellentéte annak, ami valójában. Ily módon szerepét tökéletesebben fogja eljátszani, mint egy valódi pápa, legalábbis eleinte. Minden előző pápa úgy lesz bemutatva, mint akik kevesebbek voltak annál, mint aminek lenniük kellett volna, annak a fényében, aki megjátssza azt. Ő a pápák pápájának fog látszani. De a tradíciókban való következetlensége és leplezett önpropagandája egyike lesz a jeleknek, amelyek szerint feltételezhető, hogy ő a hamis próféta.

 1. Rejtélyes karizmája van és gyorsan tesz szert általános befolyásra

Megmagyarázhatatlanul, azonnal elnyeri a világ és a média szeretetét, egy példa nélküli, óriási népszerűséget, ahol nem számít, hogy mit mond, vagy mit tesz, minden csak egy módon magyarázható; kétértelmű beszédre kötelezi el magát /mindkét oldal számára beszélve szájának két oldaláról/, amivel szándékosan zavart kelt a hívőkben. Úgy bánnak vele, mint egy élő szenttel. Olyan erő kíséri, hogy egyetlen szavát sem kérdőjelezik meg. Egy idő után úgy tűnik majd, hogy természetfeletti adottságokkal bír és az emberek hinni fognak abban, hogy csodákat tud tenni. Bárkit, aki ellenáll neki, megbírálják és eretneknek tekintenek, /pontosan ellentétben az igazsággal/. Mindenkit, akit eretnekséggel vádolnak, kinevetnek és semminek tekintenek, sőt üldözni fognak.

Kétértelmű beszédének példája: „Természetesen tudjuk, hogy a házasság hagyományosan egy férfi és egy nő között jön létre, és így is kell maradnia. De egyúttal toleránsnak kell lennünk és együtt érzőnek az egyneműek házasságával kapcsolatban, akiknek szintén törvényes jogaik vannak. A mai világban ott kell elérnünk az embereket, ahol vannak; és kik vagyunk mi egyáltalán, hogy ítélkezzünk? Tehát meg kell kérnünk a papokat, hogy egyházi áldásukat adják ezekre, mindenki javára.”

 1. Hasznosítja a fokozatosság törvényét és népszerű támogatottságát, hogy meghiúsítson mindenfajta ellenkezést.

A hamis próféta rejtett napirendje lesz, hogy lépésről-lépésre haladjon, mindig egyszerre két irányban /az irányban, hogy látszólag tiszteletben tartja az Egyház tanítását és a másik irányban, hogy megváltoztassa azt, a jó érdekében/ úgy, hogy a bekövetkező változások olyan kicsik legyenek, hogy a hívőket ne izgassa fel és ne aggodalmaskodjanak annyira, hogy észrevegyék a pápa színlelt jóakaratát. Ily módon túlságosan nehéz lesz világosan védekezni és megállítani őt. Kicsiny, alig érzékelhető lépésekkel – mialatt az Egyház korszerű tanítását modernizációvá, valóságos változtatássá, eretnekséggé teszi, olyan előrehaladással, amely annyira fortélyos, hogy megállíthatatlanná válik, és oly módon, hogy még a hívők is védelmezik, akik nem veszik észre a csalást és a napirendet, amely kibontakozik, fokozatos természeténél fogva és a kétértelmű beszédnél fogva, amely körülveszi.

 1. Nyitottságot fejez ki a tantételek módosítására és utat nyit a hitehagyásnak.

A hamis próféta eretnekségbe viszi az Egyházat, amelyet a Jelenések könyve első  pecsétje fejt ki, amikor az igaz hitet kiforgatják, amikor az Egyház elé egy új, felhígított tanítást állítanak. Kérdezzétek meg magatoktól: Ferenc pápa olyan lépéseket tesz-e, amelyek valószínűleg a tantételek és az erkölcs változásának alapját vetik meg, egészen egy új világvallás kialakításáig?

Ha ő a hamis próféta, Ferenc nem csupán véletlen teológiai tévedéseket fog elkövetni szónokiasságában, de e helyett egyre inkább elmozdul egy nyíltan hamis hit tanítása irányában, ezzel bizonyítva, hogy az általa vallott és tanított hit hamis, felfedvén magát, mint eretnek ellenpápát és megtévesztve sokakat, amikor az igaz hitet átalakítja egy rejtetten hamis hitté. Közelíteni fog ahhoz a megoldáshoz, hogy egyként egyesítse valamennyi felekezetet. Üdvözölve, mint minden újítót, ünnepelni fogja a világ, mert el fogja nézni a bűnt, új törvényeket fog hozni, amelyek nem csak ellentmondanak a katolikus Egyház tanításának és hittételeinek, de szembefordul minden keresztény törvénnyel. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek könnyű lesz ezt meglátnia, mivel okos és ügyes észérveket fog használni, szelídségbe és kedvességbe beágyazva, hogy sokakat vakká tegyen az Igazságra. Valamennyi liberális püspök és teológus figyelni fog erre a pápára és dicsérni fogják őt. Az egyházi vezetők is kétértelműen fognak beszélni abbeli törekvéseikben, hogy aláássák a katolikus hitelveket, a szeretetről és szentírási idézeteikről elmondott szavaikat csak arra fogják felhasználni, hogy megtévesszenek bennünket, ármányos módon tesznek nemtörődöm és zavart keltő állításokat a nép előtt – cserébe pedig a hamis próféta dicsérni fogja őket, mint újítókat.  Amikor ez megtörténik, minden katolikustól megkívánják, hogy döntsenek, melyik oldalra állnak, vagy mulasztásuk miatt a rossz oldalon találják magukat! Sajnos, sokan magukhoz ölelik hamis vezetőik hazugságait és lazaságait, inkább, minthogy szembenézzenek az Igazság kihívásaival. Szt. Bellarmin Róbert azt mondta: Csak keveseknek adatik meg, hogy felismerjék az igaz Egyházat oly sok szakadás és eretnekség sötétsége közepette és még kevesebbeknek az, hogy szeressék az Igazságot, amelyet láttak, hogy annak ölelésébe meneküljenek.

Így, a hívők közül sokan félre lesznek vezetve. Bekövetkeznek a megoszlások. Azután a hamis próféta előkészíti az Antikrisztus számára az egy-világ vallás feletti hatalmat, és ketten együtt fognak dolgozni azon, hogy félrevezessék Isten egész népét. De az igaz Egyház nem fog győzedelmeskedni felette. A Jelenések könyve igazságát, amint az elénk lett fektetve az Egyházban az írások és a szent hagyomány szerint, nem lehet megváltoztatni. És mi sohasem cselekedhetünk gonoszat /mint megváltoztatni erkölcseinket, vagy felhígítva hittételeit/, még ésszerű okokból sem. Az eretnekség és a hamis próféta biztos jele bármelyik hittétel megváltoztatása, bármilyen érvek alapján, még egy okos ürügy alapján sem, mint pl. a /hamis/ irgalmasság okából, részvét, vagy egység kedvéért, amint az alábbi három példa szemlélteti, amely jelenleg lett megtárgyalva a Vatikánban:

 1. Hamis irgalmasság, amennyiben engedélyezik a Szentáldozást /érvényes annullálás nélkül/ az elvált katolikus házaspároknak, akik új, polgári házasságot kötöttek – habár ők a házasságtörés állapotában vannak.

A Biblia szerint: „Bárki, aki elbocsátja feleségét /hacsak a házasság nem törvénytelen/ és mást vesz el, házasságot tör.” /Mt.19:9/

A Katekizmus szerint: Az Egyház fenntartja, hogy egy új házasság nem tekinthető érvényesnek, ha az első házasság az volt. Ha az elváltak új, polgári házasságot kötöttek, olyan helyzetbe kerülnek, amely által objektíven megszegik Isten törvényét. Ennek következtében nem részesülhetnek Szentáldozásban mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll. / 1650/

 1. Hamis részvét és túlzó tolerancia azt kívánni papoktól, hogy adják az Egyház  áldását a melegek házasságára, akkor is, ha ez diszkriminációt jelent.

A Biblia szerint: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában.” /1.Kor.6:9 RSVCE/

„Ezért szolgáltatta ki őket Isten aljas szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel váltották fel. Ugyanígy, a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot. De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.” /Róm. 1:26-27/

A Katekizmus szerint: „A Szentírásra támaszkodva, mely súlyos romlottságként mutatja be, a hagyomány mindig is azt jelentette ki, hogy a homoszexuális cselekedetek önmagukban rendezetlenek. Ellentétesek a természeti törvénnyel, a nemi aktus elől elzárják az élet ajándékát. Nem származik belőle igazi érzelmi és szexuális kiegészülés. Semmi esetre sem szabad azokat jóváhagyásban részesíteni. Maga a hajlam is objektíve rendezetlen. /CCC 2357-8/

„Maga Isten a házasság szerzője. A házasságra szóló hivatás a férfi és a nő természetében gyökerezik úgy, amint ők a Teremtő kezéből kikerültek.” /CCC 1603/

„A Szentírás megerősíti, hogy a férfit és a nőt Isten egymás számára teremtette. Most már többé nem két test, hanem csak egy.” /CCC 1605/

Tény, hogy ez az, ami most kezdődik, és megjövendölték, hogy ez fog történni. A prófécia állítja: a bűn eltörlése olyan törvények bevezetése által kezdődik, amely a tolerancia jóváhagyásával kezdődik. Ezek magukba foglalják az abortuszt, eutanáziát és az azonos neműek házasságát. Az egyházakat kényszeríteni fogják, hogy engedélyezzék az azonos neműek házasságát és a papokat kényszeríteni fogják, hogy megáldják azokat.” /MDM/

 1. Hamis egység /ökumenizmus/, amennyiben megengedik a nem katolikusoknak, hogy katolikus templomban Szentáldozáshoz járuljanak, hittételbeli kompromisszum vagy maguknak a szentségeknek  módosításával vagy megváltoztatásával.

A Biblia szerint: „Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki /méltatlanul/ eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné /az Úr/ testét, tulajdon ítéletét eszi és issza.” /1.Kor. 11:27-29/

A Katekizmus szerint:”Annak, aki tudatában van valamely súlyos bűnének, mielőtt áldozáshoz járulna, előbb a bűnbocsánat szentségében kell részesülnie.”/CCC 1385/

„Azoknak, akik magukhoz veszik az Eucharisztiát, meg kell felelniük  a kívánt feltételeknek.  /CCC 1388/

„Teljes egységben kell lenniük a katolikus Egyházzal, el kell fogadniuk a katolikus hagyomány valamennyi hittételét és kegyelmi állapotban kell lenniük.” /CCC 1400/

„Azoknak, akik részesülnek az Eucharisztiában, szükséges, hogy kinyilvánítsák e szentségre vonatkozóan a katolikus hitet – beleértve a valóságos jelenlétet/ és kellő felkészültséggel kell rendelkezniük.” /CCC 1401/

Egyházunk egyre inkább támadásnak van kitéve kívülről és belülről. Amit láthatunk majd, az egy kísérlet a katolikus Egyház alapvető átformálására, még belső hierarchiája által is. Nem ezek-e a démonok hittételei és a hazugok igényei, amelyektől Szent Pál óvott, hogy törvényesíteni fogják az utolsó időkben? /1.Tim.4:11-2, 2.Tim.3:1-5/ És ha így van, nem lehet más következtetést levonni, mint hogy Isten haragja valóban azok ellen fordul, akik elnyomják az Igazságot. /Róm. 1:18/

Ez talán mindenkire vonatkoztatható, aki elnyomja az égi üzeneteket, melyek ezeket a próféciákat is tartalmazzák.

 1. Titokban megosztottságra és háborúkra ösztönöz.

A hamis próféta úgy fogja vezetni az Egyházat, hogy utolérjék a forradalommal induló háborúk és belső megosztottságok, amelyek a keresztény hit meghamisításához vezetnek oly módon, hogy egy új vallást kreál, amely a humanizmusra alapul, nem a Kinyilatkoztatásra, az ember és nem Isten útja szerint. Ilyen háborúkról esik szó a Jelenések könyve második pecsétjében, amelyek az Antikrisztus fellépésére készítik elő az állapotokat, aki hatalomra jut; egy hamis békeközvetítő, megtévesztően szeretetteljes emberi külsővel. Vigyázzatok. Megvetendő csalárdságával, az Antikrisztus a szeretet, a béke és a harmónia követének fog látszani a világ számára. Megigéző külseje lesz, látszólagos részvéttel és szeretettel telve mindenki iránt. Ekkor a hamis próféta egy időre félre lesz állítva, mivel az Antikrisztus kíván a világ színpadára lépni, ahogyan meg lett jövendölve. Ha halljátok a médiában, amint egy új, ígéretes, okos békeközvetítőről ad híreket, tudni fogjátok, kiről van szó. Nagyon közvetlen szövetségese lesz a hamis prófétának, és nem lesz illúziónk afelől, hogy ki is ő. Az egész világot bűvöletbe ejti majd. Sokakat zavarba ejt, és arról beszél az embereknek, hogy minden jó, ami valójában rossz, és minden szent, ami nem az. Védelmezni és támogatni fogja a farkasokat, akik el akarják nyelni Isten gyermekeinek lelkét; de a hívők tudni fogják, kicsoda ő.

 1. Támogatja az új-világ-rendet és az egy-világ /egységes/ fizetési eszközt.

A hamis próféta átadja megejtő, az egész világra kiterjedő befolyását a törvénytelenség emberének, aki hamis békeszerzőként emelkedik fel, hogy véget vessen a globális háborúnak, amely hamarosan elérkezik és segítségére lesz az új-világ rendnek, amelyről a Jelenések könyve 13. fejezetében esik szó. És az Antikrisztus felügyelete alatt tartja az emberiséget az egy-világ pénznemmel és a fenevad bélyegével. Azután kezdetét veszi az új-világ-szövetség által vezetett üldöztetés. Bátraknak kell lennünk és készen kell állnunk a csapások elviselésére az Igazságért. Ahogyan XVI. Benedek mondotta: „A bátorság az Igazságért az én szememben az életszentség első kritériuma ezekben az időkben.”

 1. Részt vesz a nagy üldöztetésben. Ez a két személy, az Antikrisztus és a hamis próféta a sátán irányítása alatt áll, és az emberiséget a pusztulás szélére sodorja.

Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és óvatos lesz az első időben, követve a fokozatosság törvényét. A hamis próféta és az Antikrisztus egységben fog dolgozni annak érdekében, hogy elhagyatottságba taszítsa a világot, ami akkor következik be, amikor a katolikus Egyházban beteljesedett a förtelmes utálatosság. Krisztus igazságai ki lesznek forgatva. Minden hazugság lesz.

A hamis próféta, aki a katolikus Egyház szerkezetének feje lesz a földön, elrendeli az emberiségnek, hogy Isten helyett inkább a földi vezetőt, az Antikrisztust imádja. /Jel.13:14-15/. Ezután a valóságos Szentségek csak azok által a papok /és más keresztény klerikálisok/ által lesznek elérhetők, akik hűségesek maradtak Krisztushoz és a hit igazságaihoz. A probléma ott lesz, hogy azok, akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyanoknak látszanak majd, mint akik nagy jót tesznek a világban, mialatt azok, akik Isten Törvényeit követik, démonizálva lesznek, felkutatják és üldözni fogják őket. A Két Tanú, a katolikus Egyház és Izrael Háza bizonyságot tesz a hamis krisztus és a hamis egyház ellen, és ezeket üldözni fogják, kívülről és belülről egyaránt. Lesz egy időszak, amikor úgy fog tűnni, hogy mindketten elpusztulnak. De Isten beavatkozik, és újból felemelkednek, hogy kialakuljon az Új Ég és az Új Föld.

III. Hogyan kell reagálniuk a katolikusoknak azzal a feltételezéssel kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta

A katolikusok hiszik, hogy Krisztus akaratából és tanításain keresztül az Egyház Előjárója védelmet élvez a tévedhetetlenség karizmája által, oly módon, hogy a Szentlélek hatalma által a pápa nem tévedhet hivatalos tanításában a hit és erkölcs dolgában. Az igaz Egyház sohasem fog tévedni hit és erkölcs dolgában. Katolikusként tudjuk, hogy ez igaz. Ezért senki ne hamisítsa meg vagy avatkozzék bele Isten Szavába.

Más részről, ha a pápa személy szerint elfogad egy eretnekséget /hamis hitelvet vagy erkölcstelenséget/, még ha csak titokban is, akkor ő de facto nem pápa többé.

Így tehát, ha egy pápa hamis hittételt tanít /vagy megváltoztat egy hittételt/, akkor ez biztos jele annak, hogy ő nem érvényes pápa, ahogyan már előadtam egy másik cikkemben. Ilyen esetben, tanításainak nem kell engedelmeskednünk és nem kell őt követnünk. Hithű katolikusoknak rá kell hangolódniuk ennek lehetőségére, különösen, mert megadattak az égi próféciák ezzel kapcsolatban, és adottak a komoly aggodalmak, melyeket Ferenc pápa folyamatosan támaszt, valamint az út, melynek irányában elhajlani látszik. De az előjárónak kijáró engedelmességre tekintettel nem dönthetünk határozottan, hogy ő eretnekséget követ-e és ennél fogva pápasága érvénytelen. Meg kell várnunk, amíg az Egyház más legmagasabb tekintélye /mint nyugalmazott Benedek pápa/ ezt kijelenti és a legtisztább bizonyítékot mutatja be.

De az emberek máris kérdezik, hogyan kellene reagálniuk azzal a feltételezéssel kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta?

Íme, az alább következő hat mód:

 1. Maradjunk engedelmesek és éberek. Lelkiismeretünkben, szívünkben, elménkben és akaratunkban maradjunk engedelmesek Ferenc pápának, és tekintsük őt érvényes pápának – jelenleg. Tudjuk, hogy az egyházi elöljáróknak tévedhetetleneknek kell maradniuk, noha nem a hamis prófétában és hazugságaiban, bárki is legyen az. Bárkit, aki támogatja a melegek házasságát, a születésszabályozást/fogamzásgátlást, abortuszt vagy eutanáziát, nők papságát, felhígított hittételeket és egyéb eretnekségeket, azt el kell kerülni.

És emlékezve Ferenc pápa útirányára a próféciák növekvő nyilvánvalóságának fényében, véget kellene vetnünk, hogy dicsérjük őt és zavaró cselekedeteit; mialatt /jelenleg/ lojálisak maradunk hozzá, mint pápához; imádkoznunk kell érte, és kérnünk kell a megvilágosodást, egyúttal ébereknek kell lennünk a lelkek és az Egyház javára. Nem akarunk semmi mást, mint hűségesnek maradni a pápához.  Szilárd gondolkodással és hittel kell látnunk utunkat a jelen pillanatban. A jelenlegi helyzet határozott éberséget kíván.

 1. Legyünk óvatosak és vizsgálódóak. Ne dugjuk fejünket a homokba azt remélve, hogy mindez elmúlik. Miután megkaptuk a próféciákat és a pápa zavart keltő útirányára emlékezünk, megengedettek, sőt adottak azok a körülmények, hogy értékeljük és  valamelyest kritikusak legyünk Ferenc pápa cselekedeteit és tanításait illetően.

Katolikusként megengedett, hogy megfontoljuk a lehetőségét annak, hogy ő lehetne a hamis próféta, mialatt még nem hozunk döntést. Így jelenleg nem segít, ha túlságosan dicsérünk mindent, amit mond vagy tesz, tévesen azt gondolva, hogy ez jobb vagy hívőbb  katolikussá tesz bennünket ebben a folyamatban. Ehelyett, elgondolkodó, kritikus szemmel kellene tekintenünk mindarra, amit mond és tesz, aszerint, ahogy a jelenlegi idő kívánja, mialatt hitünket sértetlenül megőrizzük. Valóban, ez a helyzet, amely készülődik, megbotránkoztathat bennünket. Nyúljunk vissza acquinói Szt. Tamáshoz, aki Gergelyt idézi, mondván: „Ha az emberek megbotránkoznak az igazságon, jobb megengedni a botrányok kitörését, mint hogy elhagyjuk az igazságot.” Emlékezzünk, a gyanakvás nem jelenti a vétkességre való következtetést, csupán a vétkesség lehetőségét és ily módon a vizsgálódás szükségességét. És azt illetően, hogy mit kellene tennünk: osszuk meg a próféciákat és pápai vonatkozásait – „Az igazság az oroszlánhoz hasonló. Nem szükséges megvédenünk. Csak engedjük szabadon. Meg fogja védeni magát”, mondja Szt. Ágoston. Legyünk őrállói az Egyház erkölcsének és hittételeinek és követei ezeknek az égi próféciáknak. Egy ideig, még ha a dolgok rosszabbá is válnak, ne legyetek meglepve, ha még jó püspökök és teológusok is összezavarodnak és félrevezetődnek vonzódásuk és lelkesedésük által. Rövidesen, ha a dolgok olyanok, mint a próféciák jelzik, azok világosabbá válnak számukra és a hívők nagy részére is. Legyetek türelmesek és állhatatosak.

 1. Maradjunk egységben, Krisztus Igazságában. Mi történt a „legyen a ti igenetek igen és a nemetek nem” kívánsággal? Nem engedjük meg, hogy meghamisítsák hitünket; tudjuk, hogy hittételeink és erkölcseink megdönthetetlenek és megváltoztathatatlanok. Még Egyházunk vezetői közül is egyesek át akarnak alakítani bennünket /és Krisztust/, vagy hátrahagyni bennünket /és Krisztust/, s ezzel szét akarnak hasítani és megosztani bennünket, nem fogunk megoszlani. Ha ezek a próféciák beteljesülnek /amint az láthatóan afelé tart/, akkor nem mi szakadunk el az Egyháztól, hanem ők szakadnak el tőlünk. Minden, amit tennünk kell, hogy maradjunk ott, ahol mindig is voltunk az Egyház hitének igazságát és hittételeit tekintve. Ahol az igaz Egyház fog maradni. Isten Szava által kormányozva a Biblia és a Katekizmus által, együtt az igaz Tanítóhivatallal.

Lesz-e következménye ennek a cikknek; valószínű. Heves lesz-e az; lehetséges. Miért írom mindezeket? A tény az, hogy a sátán abban reménykedik, hogy megmérgezi elménket az Úr próféciáit illetően, és fátyolt borít szemeinkre, hogy ne tudjuk leleplezni terveit. Realizálnunk kell ezt, és megpróbálni, hogy ne adjuk meg magunkat a gonosz terveinek, hogy megosszon bennünket és arra használjon fel bennünket, hogy egymás ellen támadjunk. Egymás ellen fog uszítani bennünket. Kétségeket és megosztást idéz elő. Nyilvánvaló, hogy fel kell készülnünk a szellemi harcra, mely a gyűlölet rettenetes áradatát fogja önteni nem csupán ezekre az égi üzenetekre, de azokra is, akik támogatják azokat. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a támadások megállítsanak bennünket. Azt ajánlom, azzal válaszoljunk, hogy nem veszünk tudomást ezekről a támadásokról; haladjunk előre és adjuk át a világnak ezeket az égi üzeneteket, amilyen gyorsan csak tudjuk. Sokan, amikor elébük tárulnak ezek az üzenetek, megbánást fognak érezni, hogy figyelnek azokra, ahogyan mi tesszük, aztán kegyelmeket kapnak majd, hogy lássák a kinyilatkoztatás Igazságát és az események igazságát, ahogyan azok kibontakoznak.

Jegyezzétek meg, senkit sem kell követnetek, aki eretnekséget tanít /erkölcsi és hittételbeli hibákat/. Megtévesztő szakadás van kialakulóban az Egyház legfőbb szervezetében azok között a katolikusok között, akik tönkre akarják tenni az Egyház tanítását és doktrínáit és a hithű maradék között, akik ezt nem akarják. Akik szorgalmazzák a hitehagyást, azok fogják előidézni az új szakadást, nem pedig a doktrínákhoz ragaszkodó hűségesek. Amikor ők túlságosan messzire mennek,- ha ez Ferenc pápa valós napirendje,- akkor a „méltó pásztorra”, XVI. Benedekre kell tekintenünk, hogy megszabadítsa a tévedéstől és helyreállítsa az

Egyházat az ő szépségében. /Ahogyan boldog Tomasuccio de Foligno jövendölte, hogy egy pápa ezt fogja tenni./ A többit illetően, hagyjunk mindent az Úr akaratára.

 1. Maradjatok jótékonyak. Vagy egyik vagy másik módon fogtok válaszolni az ebben a cikkben közölt információkra az egyet nem értés elismerését illetően. Ha megfontoljátok a lehetőségét, hogy ezek a próféciák igazak lehetnek, akkor terjesszétek ezt a cikket. Isten az ő próféciáit nem csupán néhány elfogulatlan hívő számára adja, hanem valamennyi hívőnek. Azt kívánja, hogy kinyilatkoztatásait megosszák és terjesszék mindenki számára, aki odafigyel és válaszol. És vegyétek figyelembe, hogy sokan, különösen ebben a tekintetben, még nem fognak egyetérteni. Még nem lesznek képesek meglátni vagy figyelembe venni a helyzetet. Ne próbáljátok meglátásaitokat bizonygatni. Terjesszétek elő az információt. Imádkozzatok megvilágosodásért.  Imádkozzatok a pápáért és az Egyházért, igaz irgalmasságért, részvétért és egységért. Imádkozzunk egymásért és az igazságban való egységünkért. Az idő majd világosabbá teszi a dolgokat egyik vagy másik irányban. Vagy Ferenc pápa a hamis próféta, ami reális lehetőség, vagy nem ő az, hanem valaki más.  A helyzet vagy ebben az irányban halad vagy nem, és ennek az üzenetnek kritizálása nem fogja azt megváltoztatni. Ha a helyzet ebben az irányban halad, mindenképp örülni fogtok, hogy Isten előre tájékoztatott benneteket próféciái által, akkor is, ha kezdetben elutasítottátok azokat.
 2. Maradjatok reménnyel teljesek. Isten az, aki irányít, és ezeknek az időknek eseményeire gondot visel. Emlékezzetek, hogy Isten mindent javára fordít az Őt szeretőnek. /Róm. 8:28/

És ő megjövendölte mindezen eseményeket Dánielen keresztül és a Bibliában Szt. János által és több mennyei prófécia által, ezért bátraknak kell lennünk az események kibontakozásakor és ezért fel kell ismernünk, hogy Ő azt kívánja tőlünk, hogy a Beléje helyezett reménnyel és hittel válaszoljunk. A félelem nem az Úrtól való. Idézzük a 91. zsoltárunkat: „azt mondja az Úrnak: „Te vagy az én oltalmazóm, és erősségem, Istenem, akiben bizakodom…” „nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól.” Krisztus oltalmaz bennünket és szeretteinket, és tudjátok, hogy elküldte az Ő Édesanyját, hogy különleges módon legyen segítségünkre ezekben az időkben.

 1. Maradjatok az imádságban. Az imádság az egyetlen útja a győzelemnek és a békének. A hamis prófétával kapcsolatos jövendölések közelednek a beteljesüléshez. A Jelenések könyve és a többi próféciák szerint a hamis prófétának a helyén kell lennie az első pecsét Végső Csatája idején, a háborúkról, éhínségről, járványokról szóló többi pecsétet megelőzően; a hitehagyásról szóló első pecsétnek meg kell előznie az apokaliptikus háborúkat meghirdető második pecsétet. A hamis próféta lesz a hamis Illés, a hamis Keresztelő János, aki megerősíti a felemelkedő Antikrisztust. Vallási tekintélyénél és egyetemes befolyásánál fogva segíteni fog az Antikrisztus hatalmának megerősítésében. Mi pedig segíteni fogunk a gonosz legyőzésében. És hogy ezt megtegyük, imádkoznunk kell. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!

Úgy látszik, Malakiás próféciájának utolsó pápája időszerű és rövidesen kezdetét veszi a nagy hitehagyás. Akiknek van szemük a látásra, az utolsó vihar felkerekedőben van. Tanúságot kell tennünk a megjövendölt Igazságról, bármilyen fájdalmas legyen is az. Egy dolog a próféciáról – sohasem könnyű meghallani, még nehezebb elfogadni. De a prófécia gyümölcsei mindig azok, amelyekre az Egyháznak szüksége van, és amit Isten akar. II. János Pál fölülről bátorít bennünket: „Nem annak van itt az ideje, hogy szégyenkezzünk az Evangélium miatt… annak van itt az ideje, hogy a háztetőkről prédikáljuk azt.” Hogy Ferenc-e a hamis próféta, amit különböző próféciák különösen jeleznek és amire sok más prófécia utalást tesz, ez egyaránt lehetséges és valószínű, de az idő majd megmutatja. Imádkoznunk kell a katolikus Egyházért, beleértve Ferenc pápát is, hogy minden a jézusi Kinyilatkoztatás Igazságában és Jézus kereszthalálában maradjon. Ha megosztjátok, vagy hírül adjátok ezt a cikket, kérem, tegyétek azt annak teljes közlésében. Bátorság!

/Dr. Kelly Bowring  teológus, író és népszerű szónok. Teológiai doktorátusát Rómában, az aquinói  Szent Tamás egyetemen szerezte meg, licenciátusát a Dominikánus Házban és a II. János Pál Intézetben /Washington DC/, mesterfokozatát az ohioi Steubenville-i  Ferences Egyetemen. Rendelkezik az Egyház megbízásával, hogy teológiát taníthat. Dékánja volt a Graduate School of Theology and Program of Catholic Studies /GST/ iskolának, a borromeói szent Károly szeminárium lelkiségi missziójának dékánja és professzora a szent teológiának a Déli Katolikus Kollégiumban. Intézeti igazgatója a Szűz Mária Kollégiumnak az Ave Maria egyetemen. Kiemelkedően híres amerikai tanár. Számos könyv szerzője. Nős, nyolc gyermek édesapja./

Forrás: http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer