Jelenlegi hely

Dr. Kelly Bowring – Nyílt levél Ferenc pápának: Készül Ön megújítani az Egyház tanítását?

Nyomtatóbarát változat

2014. október 1. Írta Dr. Kelly Bowring (www.TwoHeartsPress.com)

 

Kedves Ferenc pápa,

Katolikus teológusként – Egyházunk tanítása szerint – lehetőségem van kérdéseket feltenni az Ön beavatkozásaival kapcsolatban. Kérdéseimet ezúttal egy nyílt levél formájában szeretném feltenni.

Pápasága alatt sok tette és nyilatkozata okozott aggodalmat több katolikus bíboros körében. Jómagam is felvetettem néhány problémát már, különösen azzal kapcsolatban, hogy az Ön szavai és tettei mintha korunkra vonatkozó, Egyházunkban elfogadott próféciákat teljesítenének be. A növekvő aggodalom középpontjában az Ön a Katolikus Tanítás megváltoztatásával kapcsolatos szándékai állnak, illetve pasztorális engedményei a hit és erkölcs tanításának terén.

Csak kérdések

Kezdem azzal, hogy vajon XVI. Benedek Önre és seregére utalt-e, mikor pontifikátusának elején kérte, hogy „Imádkozzatok, hogy meg ne futamodjak a farkasoktól való félelemben”? Tervezi-e Ön, hogy sokakat félrevezet azáltal, hogy a családra fókuszál (a házasság jelentésének megváltoztatása, a szexuális erkölcs és életvédelmi elvek veszélyeztetése), mivel ez a társadalom és az egyház alapja? Miért szorította háttérbe a homoszexualitással, együttéléssel, abortusszal és fogamzásgátlással kapcsolatos doktrínákat? Miért helyez stratégiai alapon olyan egyházi vezetőket kulcspozíciókba, akik a doktrinális engedményeket, változtatásokat reklámozzák, amelyek már most zűrzavart okoznak? Készül-e Ön arra, hogy a Katolikus Egyházat néhány aggasztó nyilatkozat kiadására utasítsa azt illetően, hogy miért kellenek a strukturális és hitbeli változások? Miért tűnik úgy, hogy országainkban a változó törvények a belső egyházi reformmal összhangban arra uszítanak, hogy újraértelmezzünk és elfogadjunk mindenféle bűnt?

Lehet-e ez a kérdés a pápaság érvényességének kérdése?

Hitünk akár egyetlen tanítását is lehetetlen megváltoztatni, elutasítani vagy fellazítani. Ahogy már egy másik cikkemben tárgyaltam, az Egyház tanítása szerint még egy pápa is eretnekségbe esik, ha a hit akár egyetlen doktrínájának megvallását is visszautasítja és ebben az esetben de facto érvényteleníti pápaságát. Van akár egyetlen hittétel is, amelyet Ön elutasít? Vagy megpróbál megváltoztatni? Vagy nemsokára meg fog változtatni?

Aquinói Szent Tamás megerősíti, hogy Egyházunk bármely tagja, aki csökönyösen ragaszkodik akár csak egy hittétel elutasításához, elveszíti az összes, hittel kapcsolatos kegyelmet; és ezáltal akarattal fenntartva véleményét eretnekké válik. Botrányos, hogy az Egyház vezetői a hittételeket nem hittételekként kezelik, vagy kijelentik, hogy az adott hittétel eddig vitatott volt, illetve erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy újraírják illetve szakemberek közötti nyitott kérdésként vagy megvitatható véleményként kezelik. Ez egy mélyen megtévesztő dolog. További aggodalmakra ad okot, mikor az Egyház hierarchiájának tagjai azt mondják, nem áll szándékukban megváltoztatni az Egyház tanítását, miközben irgalmasnak látszó, de a valóságban szerencsétlen pasztorális engedményeket tesznek, hogy titokban elavulttá tegyenek egy-egy hittételt.

Ön nem változtathatja meg a Katekizmus hittételeit

Míg az összes doktrína a Katekizmusban tévedhetetlenül van megfogalmazva, a Katekizmus az igazságot tanítja, azt az igazságot, amely valaha „egyszer s mindörökre a szentekre lett bízva” (Zsid 3). A Katekizmus, amely a szent tanítás forrása, amely „biztos és hiteles szövege a Katolikus tanításnak” (FD 3), amely hiba nélkül, a „Katolikus Hit teljességének előállított irányadója” (GDC 120) és az „alapvető üdvözítő igazságai a hitnek” (GDC 124); jelentős megváltoztatása eretnekséghez és hitehagyáshoz vezet. Bármilyen nemes szándék által vezérelve, Ön hacsak egy hittételt is megváltoztat, helyettesít, vagy annak áthágását szentesíti engedményei kapcsán vagy a tolerancia nevében hozott új törvényei által, eretnekséget követ el.

A pasztoráció módszereinek fejlesztése szándékkal sem lehet jogalapja az egyházi hittételek megváltoztatásának. A céltalan könyörületességnek, a hamis irgalmasságnak és a túlzott toleranciának manapság egy széleskörű, radikális liberalizmusa figyelhető meg a modern lelki gondozás nevében. Azonban csak az lehet igazán pasztorális, ami pasztorálisan igaz. Az irgalomra sosem szabad egy hittétel alternatívájaként vagy ellentéteként hivatkozni. A doktrinális igazságokat nem lehet a hívőre és a kor(szak)ra szabni, hanem a hívő és a kor(szak) kell, hogy adaptálja azokat. Egy új vagy módosított Egyházi Tanítás vagy engedmény – amely bármit is megváltoztatna Hitünkben, vagy akárcsak egy másik interpretációban mutatná be a hagyományos régi Hitet -, szükségszerűen eretnek. Erre készül Ön?

Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet, nincs megváltás bárki más által. Ő az Isteni Kinyilatkoztatás teljessége, amely egyedül a Katolikus Egyházban marad fenn. A katolikus hívők minden Egyházi hittételt igaznak kell, hogy valljanak. Ez a hit "szükséges a megváltáshoz" (CCC 183) azoknak, akik tudatában vannak ezeknek. A pápáé a "teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalom az egész Egyház felett" (CCC 882), ez azonban csak addig igaz, amíg a pápa érvényes. Az ön pápai hivatala felruházza Önt, hogy védje és hitelesen értelmezze az Egyház Hitvédelmi hivatalára Megváltónk által bízott hittételeket (Máté 16:18, 18:18), amelyek nem képezhetik az ön hatalmi játékainak vagy terveinek tárgyát. És míg az Egyház tanítása a 'hittételek fejlesztéséről' megengedi a Kinyilatkoztatás kommunikációjának és értelmezésének hiteles fejlődését/fejlesztését, sosem szentesíti annak megváltoztatását, elhagyását vagy elutasítását.

Az Ige, ahogy a Bibliában megadatott nekünk és a Hagyomány (a Katekizmus) megváltoztathatatlanok. A Hit teljes isteni igazsága, amely szent hittételek formájában került átadásra, „minden emberi bölcsesség felett álló bölcsesség” és csak mély és hiteles „Istenfélelmen” keresztül érthető meg és fogadható el. Az Írásokban és a Hagyományban található szent tanítás egész igazságával kapcsolatban az Egyház hierarchiájának kötelessége a hívőket a hitbeli engedelmességre lelkiismereti szabadságukban meghívni, amely sohasem az Igazságtól való szabadság, hanem a mindenkori és egyetlen szabadság az Igazságban. Minden hiteles sokszínűségnek ápolnia kell az egységet a hittételek igazságai mentén.

Krisztus és a hittételek igazságára a keresztségben való megtérésre hívás (amely beteljesítené a „Menjetek és tegyétek tanítványommá az egész világot” igehelyet) helyett néhányan azt látják, hogy az ön megközelítése inkább a hittételeknek a jelenlegi (más) vallásos és világi gondolkodáshoz és viselkedéshez való igazításáról szól. Ferenc pápa, erősen kell ragaszkodnunk ahhoz, amit Krisztus és Apostolai hagytak reánk, amely a hit egész letéteménye, szent hittételekben (1 Tim 6:20). Arra lettünk meghívva, hogy „hagyjuk, hogy Krisztus természetfeletti igazsága magáért beszéljen, mivel ami hívővé tesz bennünket (a hittétel), az nem az a tény, hogy a kinyilatkoztatott igazságok igaznak és érthetőnek bizonyultak, hanem az a tény, hogy maga Isten hatalma nyilatkoztatta ki őket, hogy senki ne értse félre vagy vezessen félre másokat” (CCC 156). De míg Isten nem képes a félrevezetésre, egy pápa igen, főleg a félrevezető alázatosság jelvényével vagy a (hamis) szeretettel az emberiség iránt, amely hiteltelen gyakorlatot ölt. Néhányan már kifejezték aggodalmaikat az Ön igazi szándékairól ezzel kapcsolatban.

Hogy megismételjem mondanivalóm lényegét: Ferenc pápa, Ön nem változtathatja meg vagy vetheti el egyetlen hittételünket sem anélkül, hogy ne bontaná le magának a Hitnek a letéteményét. „Aki ugyanis megtartja az egész törvényt, de egy ellen vét, valamennyiben vétkes lett” (Jak 2:10). Még ha csak a legkisebb vagy legjelentéktelenebb doktrínát változtatják meg, Isten egész igazságának egészét változtatják meg. Ferenc Pápa, Őszentsége frissítheti, változtathatja az Egyházi tradíciót, mint oly sokan tették azt érvényesen az egyházi hierarchiában, de nem módosíthatja meg a Hittételeket, egyetlen betűt sem belőlük, beleértve a legjelentéktelenebb tanításokat is (pl az újraházasodottak szentáldozáshoz való járulásával kapcsolatban vagy az azonos nemű párok megáldását, vagy a Szent Eucharisztia jelentésének változtatása) anélkül, hogy pontifikátusát ne érvénytelenítené. Lehetetlen, hogy egy egyházi vezető jelentős változtatásokat tudna eszközölni a Hittételekben, mert ez annyi módosítást igényelne a pasztoráció terén, amely már eretnekséghez és hitehagyáshoz hasonlít. Ha Őszentsége akárcsak egyetlen hittétellel kapcsolatban is engedményt tesz, döntésének robbanásszerű hatása lenne, amely minden Katolikus Hittételt törvényen kívül helyezne.

Vajon Őszentsége Hitehagyáshoz vagy Egyházszakadáshoz akarja vezetni Egyházát?

Ferenc pápa, dolgozik-e Őszentsége egy új evangéliumi mozgalmon, amelyet részletekben hoz majd nyilvánosságra a fokozatosság elvét közvetve, elkerülvén, hogy túl sok kérdés merüljön majd fel, ami azonban sokaknak fellélegzést hozhat? Próbál-e ön egy hamis ökumenikus barátságot létrehozni a megújult Egyház részeként – egy új, minden egyházat magába foglaló Világegyház részeként -, amely új rituálékhoz és más utálatosságokhoz vezet? Az Egyházat nem lehet a modern korhoz igazítani, tanításait sem lehet úgy megváltoztatni, hogy azok más felekezetek, vallások vagy egyéb közösségekhez illeszkedjenek.

És nem számít, mi egyéb jót cselekszik Őszentsége, vagy milyen egyéb humanitárius elköteleződést reklámoz vagy milyen népszerűségi versenyt nyer meg,  mert ha hívő népét a téves irányba vezeti, Őszentsége nem más, mint egy hamis pápa. Mint bármelyikünknek, Önnek is két választása van – hű maradni Krisztus Igazságához, vagy magához ölelni a hazugságokat, Krisztus Igazságának helyettesítéseként, vagy épp terjeszteni azokat a megtévesztés vagy a ravasz hitehagyás által, ami eretnekséghez és egyházszakadáshoz vezet.

Ferenc pápa, bármi is az Ön terve, tény, hogy sokak szerint ön hozzájárult korunk szellemi zűrzavarához. Ön szerint a hangsúly inkább az emberen van, mint Istenen, az embernek való örömszerzésen vagy az emberben keltett benyomáson, mint inkább Istenén, azáltal, hogy jobban támogatja az embert bűnében, mint hogy jogosan szolgálná engedelmesen az Urat és Parancsolatait. Ha ez igaz, merre tart Őszentsége ezzel? Merre viszi Egyházunkat?

Lehetséges, hogy a Hamis Próféta jár közöttünk?

Ferenc pápa, rengeteg bibliai tanítás és prófécia szól a Hamis Prófétáról, amely leírásnak Ön úgy tűnik, megfelel. Miért támogatja erőteljesen a más véleményen lévő bíborosokat, akik eretnek engedményeket terveznek ezáltal befolyásolva a szent tanítást, míg könyörtelenül elmarasztalja, lefokozza vagy hatalmuktól megfosztja azokat a Püspököket, akik a Tanítás iránti hűségükről ismertek? Miért szentel Őszentsége különös figyelmet azoknak az embereknek, akik még csak nem is akarják a Hitet gyakorolni, akik hajlanak annak megtámadására, miközben hatalmas ellenállást generál azok iránt, akik őrzik? Miért tűnik úgy egyre jobban egyeseknek, hogy egy ördögi, szándékosan ködös zűrzavar felé halad Egyházunk az Ön vezetése alatt?

A Biblia figyelmeztet azokra, akik Isten népét téves irányba vezetik hazugságaikkal és gondatlanságaikkal. Szent Júdás azt mondja, Isten kegyelmét elhagyják a szabadosságért. Urunk ismételten figyelmeztetett a hamis tanítókra, akik sokakat tönkretesznek szellemileg. Jézus példabeszéde a konkolyról és a búzáról, amelyben a hamis tanítás konkolya annyira hasonlít a búza magjára, hogy még a földművesek (teológusok/hitvédők/püspökök) számára is nehéz különbséget tenni; az ördög szereti a hazugságot igazság-álarc mögé rejteni, a bűnt erényként színlelni és kiforgatni a hittételeket, hogy igazolja az eretnekséget, hogy még a hívőket is megtévessze. Jézus figyelmeztet a hamis prófétákra, akik báránybőrbe bújva jönnek elénk, de belül falánk farkasok. És Szent Pál az ilyen gazemberekről ezt állítja: „De még ha valaki közülünk, vagy akár egy angyal a mennyből Jézus Evangéliumával ellentétes tanítást hozna, legyen átkozott.”

Ferenc Pápa, Ön ez a farkas báránybőrbe bújva, akivel kapcsolatban a Katolikus prófécia figyelmeztet bennünket? Ön a próféciában meghirdetett hamis próféta, aki hazugságokkal és félrevezetéssel Egyházunkat a hitszakadásba vezeti? Ön az Ellenkeresztelő János, illetve az Antikrisztus előfutára, aki a világot fogja uralni? Ön az, aki hamarosan a halál kapujában fog állni, és ahogy a Jelenések Könyve megjósolja, csak egy csoda történése által támad fel a halálból?

Két elfogadott magán-kinyilatkoztatást érdemes itt meggondolni. Az első, a La salette-i, ahol Miasszonyunk figyelmeztetett, hogy Róma el fogja veszíteni a hitet és az antikrisztus trónja lesz, az Egyház megfogyatkozik és nem fogjuk tudni, ki az igazi pápa. A második, az akitai, ahol a Szentséges Szűz arra figyelmeztet, hogy a sátán be fog jutni az Egyházba, olyan magas szintre, hogy a bíborosokat megosztja és forradalmat idéz elő. Van sok más hiteles Katolikus prófécia, amely belelátást vagy figyelmeztetést, vagy épp jóslatokat tartalmaz korunkra vonatkozólag, melyeket ismernie kellene minden katolikusnak. Ezek tudatják velünk, hogy egy Egyházi vezető fog jönni, akin keresztül sokan a megtévesztés áldozatai lesznek, mert cselekedetei nagy könyörületet feltételeznek, aki egy külső, hamis emberséget tükröző arculat hátterével, édes szavakkal és csodálatos ill. szerető karizmával megáldva teszi mindezeket.

Igen lehetséges, hogy a megtévesztés mestere át tudja verni a Katolikus hívőket: Maciel testvér, Krisztus Légionáriusainak alapítója, látszólagos ortodoxiájával, alázatosságával, szent látszatával még Szent II János Pál pápát is megtévesztette. A Katekizmus még ki is mondja, hogy az utolsó időkben a hívők egy jelentős részét félrevezetik, különösen a vallásos megtévesztés által. Ferenc pápa, az Egyház tanítását romboló imposztor-e Őszentsége, aki büszkén hirdeti az egyházak egyesítését, amely majd hitszakadáshoz fog vezetni? Meg fogja Önt tapsolni majd a szekuláris világ, és modern újítóként fognak Önre tekinteni, csak mert elnézi a bűnt? Fog Ön hamarosan szavazást tartani, amely az Egyház törvényét fogja alkalmazni és megbocsátja a bűn új formáit, amelyek a kiforgatott emberi jogokhoz illenek, s ezt követően fog-e Ön egy esküt kényszeríteni az Egyházra ezt az új hittételt illetően? Gúnyolódni próbál a Katolikus hittel és erkölccsel változó elvek, pasztorális tevékenységek, népszerű szavazások és az egyéni lelkiismeret felmagasztalása címén?

Korunkban jobban, mint valaha, a sátán hatalmas lelki károkat akar okozni az embernek a megtévesztés által. Tudjuk, hogy a Hamis próféta a Katolikusok, Protestánsok, Zsidók és Muzulmánok barátjaként fog színészkedni. Ehelyett, ő az a hazug, aki Isten házába belépve megtéveszt és elpusztít lelkeket, amely a történelem legnagyobb megtévesztésén keresztül fog megtörténni.

Ferenc Pápa, ha ön a hamis próféta, aki a lelkek megtévesztés általi ellopásán munkálkodik, veszíteni fog. A Jelenések Könyve kimondja, hogy mind a hamis próféta, mind az antikrisztus a tüzes tóba vétetnek, ahol örökre szenvedni fognak. „A gonosznak eljön az órája, de Istennek eljön a napja” (Fulton Sheen). Sok minden, ami az Egyházzal fog történni ezekben az időkben, előre meg lett jövendölve és tudjuk, hogy Isten jó okkal engedi ezeket az utálatosságokat. Az Egyház, mint Krisztus, elszenvedi passióját, keresztre feszítését és halálát, és csak ezután lép be az új Béke korának feltámadásába (Fatima). És mi tudjuk, hogy a hívők számára – akik szilárdan járnak hitben és Isten Igéjének igazságában – nem lesz vereség, még a szerencsétlenség, eretnekség, hitehagyás és hitszakadás közepette sem. Ferenc pápa, bármit hoz fel mentségére a kérdéseimmel kapcsolatban, az idő kinyilvánítja a dolgok igazságát.

A hívő katolikusokhoz

A hívő katolikusoknak pedig ezt mondom: sötét és veszélyes időket élünk, ahol hitünket és erkölcsi értékeinket minden irányból támadják, főleg maga az Egyház. Szent Pál Timóteushoz írt első levelében figyelmeztet, hogy „az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak” (1Tim 4:1). Tudatában kell lennetek az idők jeleinek, amelyek az Írásokban – beleértve a Jelenések Könyvét is – és hiteles Máriás és modern próféciákban meg lettek jövendölve. A megbízható katolikus prófécia előre jelzi, hogy az utolsó nagy harc ideje, amely az Írásokban lett megjövendölve, az utolsó időkben lesz, ami valójában a mi korunkban van. Mindegy, hogy mi fog következni, Jézus Katolikus Egyháza érintetlen marad egy kisebbség által. Jézus megígérte, hogy az Igazság sose lesz megváltoztatva vagy legyőzve.

Imádkozzatok a kegyelemért, hogy észrevegyétek az Igazságot. A győzelem az Úré. Amit tennetek kell, az az, hogy bízzatok az Igazságban, hogy el tudjátok kerülni a lelketek ellopására elhelyezett csapdákat. Ne engedjetek magatokra kényszeríteni hamis tanításokat, még ha (tévesen) meg is vádolnak benneteket a tolerancia és könyörület, szeretet és emberi jogok tiszteletének hiányával vagy, hogy igazságtalanul ítéltek. Jézus nyissa meg szemeteket minden lehetséges megtévesztésre vagy féligazságra, összevisszaságra, és ne engedje az Úr, hogy bármilyen hamis vezető megossza az Egyházat. Imádkozzatok a felismerés kegyelméért, hogy sose tagadjátok meg az Igazságot. Legyen erős hitetek az üdvözítő Igében, az Egyház tanításában és a Szentségekben. Nem számít, mennyire támadják Jézus Egyházát, Isten sosem fogja megengedni, hogy lerombolják (Bosco Szent János híres álma jutott eszembe, a harcról Péter bárkájában). Lehetséges, hogy egy fondorlatos terv van kiteljesedőben, amely hitehagyásba vezet benneteket, ez a Jelenések Könyve első pecsétje, a legnagyobb megtévesztés a történelem során, ezért mindent, amit hallotok, innentől alaposan vizsgáljatok meg, még azt is, amit Ferenc pápától hallotok. Mivel az ember nemcsak kenyéren él, hanem Isten Igéjével. Akár egyetlen tanítás megtagadása, mellőzése is Krisztus megtagadását, mellőzését jelenti, csak úgy, ahogy Júdás tette. A hívőknek óvatosnak kell lenniük, minden olyan tervvel szemben, amely átformálni, elhagyni készül akár egyetlen hittételt is, a modern világ szeszélye és relativizmusa miatt.

A hívő katolikusoknak és a jóakaratú embereknek mondom, mostantól éberek legyetek! Ne engedjétek, hogy bármilyen egyház hazugsága megtévesszen benneteket, ne fogadjatok tévesen hűséget. Isten szavát kövessétek, ahogy az írva van kezdetek óta. Ne dőljetek be a hamis könyörületességnek azokkal szemben, akik bűnös életük elfogadtatását keresik, miközben elutasítják Isten Törvényeit s nemsokára az Egyház áldását is megkapják arra, hogy ezt folytassák. Jegyezzétek meg: ha a pápa eretnekségbe viszi az Egyházat, attól még az Egyház tanítása igaz marad. Ha bármely új tanítás szerint Jézus elfogadja a bűnt, tudni fogjátok, mi a hazugság. Az igazság az, hogy Jézus mindig és érthetően utálja a bűnt, bár a bűnöst szereti. Jézus soha nem hígítaná fel saját igazságát!

Befejezés

Ferenc pápa, ha Ön bármelyik hittételünket a mai bűnös világhoz szándékozik igazítani, vagy akár csak jelentéktelenné tenni azáltal, hogy toleranciát mutat a bűn iránt, sem az Egyház, sem a hívők nem fogják ebben követni. Az ilyenfajta hitehagyás érvénytelenítené pontifikátusát. Inkább felszólítom önt, hogy kezdjen el igazi hivatásával foglalkozni, amely a szent tanítások aktívabb védelme és terjesztése, és amellyel a harmadik évezred szentjeit, a hit hiteles élő tanúit formálhatná. Ezekben az időkben csak bátorítani tudom az összes Katolikust, hogy szeresse Ferenc pápát és engedelmeskedjen neki mindenben, ami az igaz hitet szolgálja, de egyben fel is hívom a hívők figyelmét, hogy jobban ügyeljenek az idők jeleire. Ferenc pápa, ha még ezek ellenére is a hittételek megváltoztatása mellett döntene, az Egyház legitim hierarchiája figyelmeztetni fogja a hívőket, hogyan válaszoljanak a helyes hit által. Maradok szeretetben, engedelmességben és imában Önért, Ferenc pápa, miközben éberen figyelem az idők jeleit.

Krisztusban,

Kelly Bowring

 

 

CCC – Katolikus Egyház Katekizmusa
GSD – General Catechetical Directory (Általános Kateketikai Igazgatóság)
FD – Fidei Defensor (hitvédő)
 
Fordította: Kátai-Pál László

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer